Dirkshorn

In opdracht van Woonzorg Nederland heeft Hulshof Architecten een onderzoek verricht voor de nieuwbouw van zorgwoningen bij zorgcentrum Hornhoeve te Dirkshorn. Doel van het onderzoek was te komen tot een stedenbouwkundig en architectonisch programma van eisen. Het onderzoek omvatte een analyse van de bestaande situatie, de ontwikkeling van een aantal verkavelingsvarianten op basis van diverse referentiewoningtypen en de schema's van deze woningtypen. De varianten werden vervolgens onderworpen aan een sterkte/zwakte-analyse. Dit resulteerde in een eindmodel als basis voor het voorlopig ontwerp.

Dirkshorn is een klein dorp in Noord Holland, gelegen in het landelijk gebied tussen Schagen en Alkmaar. Op de locatie stonden 25 1-laags seniorenwoningen, die niet meer aan de huidige eisen voldeden en derhalve gesloopt zijn. Hierdoor kwam een perceel van 110 bij 120 meter vrij voor nieuwbouw. De locatie ligt aan de rand van het dorp, waarachter de weilanden zich uitstrekken. De eenvoud van de dorpsstructuur en de weidsheid van het uitzicht waren belangrijke factoren bij het ontwikkelen van het stedenbouwkundig plan.

De verschillende stedenbouwkundige modellen werden ontwikkeld in samenhang met een aantal basistypen woningen. De basistypen werden schematisch uitgewerkt en zijn ontstaan op basis van de verlangde variëteit in typologie, dichtheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid.

Een uitgangspunt bij het onderzoek was dat er 40 à 60 nieuwbouwwoningen gerealiseerd moesten worden. De doelgroep voor deze woningen was de 55+ generatie, afkomstig uit Dirkshorn, al dan niet met zorgbehoefte. Alle nieuw te realiseren woningen dienden levensloopbestendig te zijn. Zorg en wonen werden gescheiden: zorg werd aangeboden wanneer de vraag zich voordeed. De ontwikkelde varianten speelden op deze ontwikkeling in.

Verkavelingsmodellen

Aan de hand van een aantal standaardmodellen zijn de verkavelingmogelijkheden van het gebied onderzocht. Van verschillende modellen werden de mogelijkheden onderzocht om in te spelen op de schaal en structuur van het dorp en de directe omgeving. Parallel aan deze proefverkavelingen werden een vijftal basistypen woningen ontwikkeld. Deze werden als schema's uitgewerkt en gevormd op basis van verlangde variëteit in typologie, dichtheid, toegankelijkheid en aanpasbaarheid. De combinatie van de stedenbouwkundige modellen met de woningtypologieën heeft drie basismodellen opgeleverd: een paviljoenmodel, een combinatiemodel van atrium met hof en een model met atrium en terrasdek. Op basis van een sterkte/zwakte-analyse van deze modellen zijn twee eindmodellen opgesteld.

Eindmodel

Het eindmodel bood voldoende dichtheid voor de realisatie van 50 woningen. De kracht van dit model zat in de combinatie van diverse woningtypologieën voor verschillende doelgroepen in een met de omgeving samenhangend stedenbouwkundig model. Hierbij werd een hogere dichtheid aan de kant van het zorgcentrum en een lagere dichtheid aan de kant van de weilanden gerealiseerd. Enkele gebouwen hebben een directe verbinding met het zorgcentrum. De meeste woningen worden ontsloten vanaf het centrale binnengebied. Zichtlijnen naar onder andere de kerk en het landschap leggen vanuit dit centrale punt een relatie met de omgeving. 
De eindmodellen vormden het sluitstuk van de studie. Een eventuele volgende fase kan voortborduren op dit eindmodel. Op basis van nauwkeuriger kengetallen en een verfijnd programma van eisen kan een nauwkeuriger plan worden ontwikkeld.

Locatie

Dirkshorn

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland